Projekt Droga do lepszego jutra

Projekt ,,Droga do lepszego jutra" jest realizowany przez  SONET 3 Janusz Olek w partnerstwie z Funacją na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Całkowita wartość projektu: 1 914 304,32 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 627 158,67  z

 

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 120 osób z niepełnosprawnościami(72 Kobiety, 48 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.07.2019 r.


 

Szczególnie zapraszamy:


osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP (zaświadczenie o III profilu pomocy)

osoby bierne zawodowo ( nie pracujące, nie poszukujące pracy, nie zarejestrowane w PUP/MUP)

osoby o niskich kwalifikacjach ( posiadające wykształcenie do średniego – włącznie)

osoby z niepełnosprawnościami (stopień znaczny oraz umiarkowany)

osoby objęte Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020


 

Okres realizacji projektu: od 01 pażdziernika 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60 osób (36kobiet i 24 mężczyzn)

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 54 osoby(34 kobiety i 20 mężczyzn)

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 24 osoby(15 kobiet i 9 mężczyzn)


 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


 

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji (4 godziny/osoba) – usługa ma na celu diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania, z pomocą doradcy zawodowego.

2. Panel kompetencji społecznych. Każdy z uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne w zakresie rozwoju podstawowych umiejętności społecznych (4h/osoba), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: rozwiązywanie indywidualnych problemów psychologicznych, umiejętność skutecznej komunikacji , rozwiązywanie konfliktów, współpraca, wsparcie uczestników projektu w podniesieniu poziomu motywacji do podjęcia zmian w życiu, poprawa poziomu samooceny i pewności siebie. .

  • Grupowy trening kompetencji i umiejętności (48h na grupę/12 osób w grupie), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: Uczestnicy projektu nabędą umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej niezbędnej w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczenia społecznego, budowania poczucia własnej wartości, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz  skutecznego realizowania działań.

  • 3. Panel miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników w grupie odbędzie wymienione poniżej spotkanie:

  • Warsztat zawodowych kompetencji interpersonalnych (12 osób w grupie/16h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: poznanie siebie samego i swoich potrzeb, kształtowanie umiejętności budowania celów życiowych i zawodowych, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie otwartej komunikacji, racjonalne rozwiązywanie konfliktów, nabycie umiejętności pracy w grupie itp.

  • Rynek pracy i warsztat edukacyjny (12 osób w grupie/16h), przykładowe zagadnienia poruszane na warsztatach: poruszanie się po rynku pracy, pisanie CV i LM, budowanie kluczowych zasobów tj.: doświadczenie zawodowe, umiejętności społeczne, wiedza i inteligencja emocjonalna.

  • Warsztat autoprezentacji (12 osób w grupie/16h), przykładowe zagadnienia poruszane na warsztatach: podniesienie umiejętności interpersonalnych UP w zakresie tworzenia własnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uświadomienie roli jaką pełni autoprezentacja, uzyskanie wiedzy na temat technik autoprezetacji.

  • 4. Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej /szkolenia (10, śr. 120h/grupa), są szkoleniami dostosowanymi do możliwości psychofizycznych Uczestników/czek Projektu, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, bazującymi na wypełnionym wcześniej Indywidualnym Planie Działania, biorąc pod uwagę również zapotrzebowanie rynku pracy. Każdy z Uczestników/czek po zakończeniu szkolenia podejdzie do egzaminu.

  • 5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – każdy z 120 uczestników projektu odbędzie przynajmniej trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

5. Pośrednictwo pracy (8h/osoba) – Celem jest wsparcie w zakresie poszukiwania pracy oraz znalezienie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami i kompetencjami. Pośrednictwo zrealizowane zostanie w ostatnim miesiącu stażu i po jego zakończeniu

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (6,65 zł brutto/h)1
•    stypendium stażowe (1281,16 zł brutto/miesiąc)
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

 

1Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy, oraz art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


 

Powrót do listy wpisów