DDLJ/01/05/2019

Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę spotkań indywidualnych UP z doradcą zawodowym w
wymiarze: 4 godzin zegarowych na 1 UP, średnio 2 spotkania indywidualne x 2 h/UP, łącznie
minimalnie 48 godzin.
Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Wymagana jest
100% frekwencja UP na zajęciach.
 
Powrót do listy wpisów